output_italiano

METODOLOJIK ÇIKTILAR (Download Here)

  • Dil Okuryazarlığı için Müfredat (O2)
  • Matematik Okuryazarlığı için Müfredat (O3)
  • Dil Okuryazarlığı için Didaktik Malzemeler (O4)
  • Matematik Okuryazarlığı için Didaktik Malzemeler (O5)
  • E-Öğrenme Platformu ve Materyalleri Deposu (O6) (Go to the Platform)
  • Dil Okuryazarlığı için Rehber (O7)
  • Matematik Okuryazarlığı için Rehber (O8)

AĜağıdaki paragralarda göreceğimiz gibi, amaç, iki alt baĜlık (Dil ve Matematik) için, İĜlevsel (Müfredat) olan ve ilgili Didaktik Materyaller tarafından desteklenen eğitim çerçevelerine dayanan Metodolojik Kılavuzları ince ayar yapmaktı. Vücudun kullanımına dayalı atölye çalıĜmalarına bağlı olmak, tiyatro araçları ve tekniklerine dayanan oyun sayfaları ve alıĜtırmalar olarak düĜünülmüĜtür.

Bunu tamamlamak için, eğitim etkinliklerine katılanlar arasındaki etkileĜimin yanı sıra didaktik materyaller (metin dosyaları, videolar, kılavuzlar, resimler, makaleler, vb.) Şçin bir etkileĜime izin verecek bir araç olarak çalıĜmak için çok dilli bir E-Öğrenme Platformu oluĜturuldu).

YAYIMLAMA ÇIKTILARI

Bu ürünler, Erasmus + projelerine özgü bilgi, iletiĜim, yayma ve promosyon sağlama amacı ile yapılandırılmıĜtır.

O9 unsuru aynı zamanda, önerilen eğitim yolunu benimsemeyi kolaylaĜtırabilen anlatı süreci boyunca atölye çalıĜmaları ve kurslar sırasında yapılan alıĜtırmaları göstermesi bakımından metodolojinin desteğini de temsil eder.