INNEHÅLL / Bakgrund

Migrationen involverar idag hela Europa och projektet jobbar därefter gränsöverskridande. Valet av partners utförs med stor omsorg och med utgångspunkt från de mål och de resultat som man förutspådde i första hand, liksom behovet av geografisk diversifiering som skulle innefatta länder med olika problem:

 • Italien, landet som hade första stora inverkan
 • Sverige, ett av huvudländerna för flyktingar
 • Portugal, ett land med mindre inverkan men fortfarande problematisk med tanke på den    socioekonomiska situationen i Lusitanien.

De fyra partners bidrag bidrar på ett differentierat och optimalt sätt till projektets framgång.
Handikapputskottet grundat av Dario Fo (Nobelprisvinnare i litteratur) vars uppdrag riktar sig till missgynnade grupper, har en tydlig internationell prestige och har inom sig den högsta kompetensen inom tillämpningsområdet för teatern.

Kommittén förmedlar även projektresultat till en internationell publik som säkerställer en användbar vision för en hållbar framtid.
Den italienska föreningen ”Nuovi Linguaggi” har omfattande kunskaper inom europeisk projektledning och tar med sig två Grundtvig-workshops som kan anses ha inspirerat projektet.
Den svenska partnern IFALL är engagerad ”på plats” i utbildningen av migranter och har tidigare erfarenhet om användningen av teaterverktyg.
Den portugisiska partnern ASTA erbjuder viktiga bidrag till projektets metodik med beaktande av dess relevanta kompetens inom teater och utbildning.

Också viktigt är bidraget när det gäller en vision som kommer från ett land med olika egenskaper i samband med migration.

MÅL

Svårigheten att behärska språket är en av de viktigaste komponenterna i social och psykologisk osäkerhet som migranterna upplever i processen som deras svåra integration i något land innebär. Projektets specifika mål är att bidra till att förbättra utbildningserbjudandet (särskilt språk och matematik) till en målgrupp med speciella behov. Teaterverktyg ska fungera som ett slags smörjmedel i kommunikations och relationsdynamiken.

DELTAGARE

Deltagare i projektet är ledare/operatörer av vuxenutbildning, migrerande studenter och intressenter som är involverade i andra spridningshändelser.

AKTIVITETER OCH METODER

Projektet kommer att skapa en serie produkter och aktiviteter för att uppnå fastställda mål och lägga grunden för en hållbar och framtida användning av resultaten.

I synnerhet tillhandahåller TELL ME verksamheter som är särskilt kopplad till produktionen av en uppsättning av intellektuella produktioner, inklusive riktlinjer för de två typerna av utbildningsaktiviteter som identifierats: workshops för operatörer och kurser för migrerande elever. B

land de intellektuella utgångarna finns också en ”social” plattform för skapandet av en europeisk gemenskap om ämnena och en Edu-dokumentärfilm. Efter en allmän inledande workshop för yrkesverksamma om användningen av Teater i utbildning, kommer två workshops och två kurser att fungera som ett test för de utvecklade metoderna.

RESULTAT

De viktigaste resultaten som vi vill uppnå är:

 • En ökning av kompetensen hos lärare som jobbar med invandrare.
 • En ökning av antalet kurser som använder den metod som organiserats av partners och  i deras respektive länder.
 • Metodiken ska vara en europeisk referensprodukt när det gäller karakterisering, valens och användbarhet.

EFFEKTER

 • Förbättra kompetensen och möjligheterna till professionell utveckling för utbildare
 • Innovativa metoder som ger målgrupperna:
  • Nya och bättre metoder för att möta migranters behov
  • Nya metoder för att hantera sociala, etniska, språkliga och kulturella olikheter
  • Mer tilltalande utbildningsprogram i linje med de individuella behoven och förväntningarna
  • Användning av deltagande metoder och metoder baserade på IKT
  • Större effektivitet i verksamheten till förmån för lokalsamhällen

   

 • Mer modern, dynamisk, engagerad och professionell miljö inom organisationerna
  • Förbättrad förmåga att bedriva verksamhet på EU / internationell nivå.

POTENTIELLA FÖRDELAR PÅ LÅNG SIKT

Projektet har ambitionen att utgöra en komplett produkt som består av flera integrerade element som kan utgöra en referensstandard på europeisk nivå och kan därför inte bara användas i utbildningstillfällen från berörda parter men kan också antas av ett stort antal av migranters utbildningspersonal.
I denna riktning kommer Erasmus + programmet och en struktur som grundades av ett Nobelpris att representera mervärden för att säkerställa en hög nivå, stor synlighet och en stark slutprodukt.

11 möten mellan projektpartners genom projektets gång, fyra videokonferenser och andra deltagande: 4 i Italien, 2 i Portugal, 1 i Sverige.

Levereras i varje medlemsland (I, S, P) med det huvudsakliga syftet att dela ut de utvecklade intellektuella produkterna och sprida dem bland intresserade intressenter: organ som berörs av inlärning, migranters stödgrupper, administrativa och politiska institutioner etc.

Ett slutligt seminarium av affärsmässig typ organiseras i Italien med närvaro av minst en representant för var och en av projektpartners.

Huvudsyftet är att dela de intellektuella produkterna i den slutliga versionen och dela dem bland berörda intressenter på europeisk nivå.

Utöver pedagogiskt material förses projektet 3 gånger direkt deltagande för 24 utbildare, indelade i två grupper (A och B) på 12 som hålls vid Free University of Alcatraz, Gubbio (I):

 • Använda Theatre som ett relationsverktyg inom vuxenutbildning (Grupper A + B)
 • Använda Theatre som ett relationsverktyg i språkkunnighet (grupp A)
 • Använda Theatre som ett relationer verktyg i matematik läskunnighet (grupp B)

En pilotkurs i Portugal för språkkunnighet och en i Sverige för matematikkunskaper kommer att fungera som ett prov för invandrarelever av versionerna av riktlinjerna bredvid den slutgiltiga revideringen efter verkstaden för operatörer.